Sữa lỗi The disk is write protected USB khi format USB, thành công 100%

Là người thường sử dụng USB thì chắc hẳng một ngày đẹp trời USB bạn trở chứng và báo lỗi The disk is write protected Format hoặc “Device media is write-protected” khi muốn…

Read more »